Kvkk Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yaşam Boyu Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “psikologunuz.org/kvkk.html” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

a) Şirketimizin sunmakta olduğu psikolojik danışmanlık, online psikolojik danışmanlık ve online psikoterapi, psikoterapi ve test hizmetleri sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayat, biyometrik veri, genetik veri” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 • Randevu oluşturma, danışan kabul, kayıt ve ilgili bölüme yönlendirme işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Psikoterapi, ön tanı, görüşme, çift ve evlilik terapisi, cinsel danışmanlık, cinsel terapi ve aile terapisi vb. şirketimiz tarafından sunulmakta olan tüm eğitim, danışmanlık, psikolojik danışmanlık, psikoterapi, online psikolojik danışmanlık ve online psikoterapi, psikolojik test ve değerlendirme hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilebilmesi,
 • Kimlik tespiti, doğrulanması ile olası suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenebilmesi,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili anlaşmalı olduğunuz kurumlarla, faturalandırma, ödeme ve mutabakat süreçlerinin yürütülebilmesine tarafımızdan yardımcı olunması adına gerekli belgelerin düzenlenmesi ve tarafınıza teslim edilmesi,
 • Hasta (danışan) Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık (danışmanlık) Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili tüm yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilebilmesi,
 • Şirketimizin iç işleyişinin planlanması, yönetilmesi; hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analizler yapılması; risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Hizmet öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikayet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla danışan/danışan yakını memnuniyetinin ölçülebilmesi, deneyim ve taleplerin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla iletişime geçilebilmesi,
 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm kayıtların delil olarak sunulabilmesi,
 • Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan yasal amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla, ilgili kurullar tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelerle(iletişimde e-posta, Whatsapp, internet sitemiz üzerinden Google Analytics vb. uygulamaların kullanılması halinde), internet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimleriyle, hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla açık rızanıza dayanılarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

b) ZOOM/SKYPE UYGULAMALARININ KVKK KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ;

Şirketimiz olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, Zoom, Skype, Whatsapp vb. uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiğimiz online görüşmeler kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamında da sizi bilgilendirmek isteriz. 

c)ONLINE GÖRÜŞMELERDE NE TÜR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Online seanslar tamamen genel ve özel kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Zoom ve Skype uygulamaları üzerinden yapılan seans görüşmelerinde şirketimiz olarak hiçbir şekilde kamera ve ses kaydı yapılmamaktadır.  Aynı şekilde danışan tarafından kamera ve ses kaydı yapılması hukuka aykırı olup bu hususa aykırı davranılması hâlinde cezai ve hukuki yükümlülük söz konusu olacaktır. 

Gerek merkezimizde gerçekleştirdiğimiz seanslarımız gerekse de online gerçekleştirdiğimiz seanslarımız bakımından kişisel verilerinizin korunması hususunda hiçbir fark bulunmamaktadır. Yukarıda düzenlenen tüm KVKK hususları online seanslar için de geçerlidir. Danışan gizliliği, mesleğimiz ve yapmış olduğumuz işin içeriği bakımından esastır. Danışan mahremiyeti ve tüm kişisel verileri gizlilik kapsamında yer almaktadır ve yukarıda tarafınıza belirtilen istisnai durumlar haricinde hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

Ancak Zoom ve Skype uygulamalarının kendi bünyelerindeki gizlilik politikaları gereğince toplanan veriler danışmanlık merkezimizin sorumluluğu kapsamına girmemektedir. Online yapılan görüşmeler için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden ve Skype uygulaması üzerinden hizmet alınmaktadır. Bu durumda görüşmeler  Zoom üzerinden yapıldığı için veri sorumlusu Zoom’dur ve bu sebeple Zoom’un Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz. 

Aynı şekilde Skype uygulamasının kendi bünyesinde yer alan gizlilik politikası gereğince veri sorumlusu Skype uygulamasıdır. Skype uygulamasına ilişkin KVKK prosedürüne Skype uygulamasının kendi web sitesinden ulaşarak bilgi edinebilirsiniz.

Zoom platformunun sunucuları ve veri tabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle, bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler, doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Zoom’un veri işleme amaçları üzerinde şirketimiz olarak bir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından şirketimiz veri sorumlusu değildir.

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
 • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mahkeme kararı veya danışanın izin vermesi halinde danışanın ruhsal durumu hakkında bilgi verilmesi ile danışana refakat edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla danışan aile üyeleri, yakınları, refakatçileri, vekili veya kanuni temsilcisi ile izin verilen diğer üçüncü kişiler.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz birimlerine beyan ettiğiniz bilgiler veya doldurduğunuz formlar ile toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6/3 maddesinde belirtilen “sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmesi” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “psikologunuz.org/kvkk.html” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan ‘’Kazım Dirik Mahallesi 296 Sokak No:8 Folkart Time Ofis 1. Blok Kat:2 Daire:215 35100 Bornova - İZMİR” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ;

Kişisel verileriniz, merkezimizde tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle iki yıl süre ile saklanabilmektedir. Bu süre bitiminde kişisel verileriniz merkezimizde imha edilmektedir.

6- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sizlerden elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması, iletişimin sağlıklı kurulması adına gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu merkezimizin ilgili birimine e-mail veya kısa mesaj(sms) şeklinde bildirme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Aksi durumda sizlere ulaşamadığımız ve sağlıklı iletişim kuramadığımız süreç bakımından sorumluluğumuzun doğmayacağını bilgilerinize sunarız.

7- GÜVENLİK;

Merkezimizde sizlerin, çalışanlarımızın ve merkezimizin güvenliğinin sağlanması adına ortak alanda sekreterya   masamızda  bir adet kamera güvenlik sistemi bulunmaktadır. Kamera sistemi yalnızca merkezimizin bulunduğu Folkart Time Ofis 1 Bloğunun ortak alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla bulunmaktadır. Bu görüntü kayıtlarıyla ilgili veri sorumlusu ise Folkart Time’ın bağlı olduğu Saya Grup A.Ş.dir. Danışan gizliliği bakımından merkezimizin hiçbir seans odasında kamera sistemi bulunmamaktadır ve seanslarda görüntü ve ses kaydı yapılmamaktadır. 

8- AÇIK RIZA;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca iş bu aydınlatma metni ilgili kişi tarafından açık rıza verilerek ıslak imza ile yürürlüğe girer. Online görüşmeler için de imza edilerek tarama veyahut imza edilerek fotoğrafının çekilmesi, dijital imza kullanılması şeklinde de işbu belgelerin geçerliliği sağlanmaktadır.

 

Danısmanlık Konuları

Bizi Takip Edin

Free Joomla templates by L.THEME